بخش تاریخچه زورو درحال تکمیل است. این بخش که از سالها قبل جزو علائق من بوده و هست پیش از این در یکی دو سایت دیگر توسط این حقیر نوشته شد که در این سایت بشکل کامل تر و با بهره گیری از منوهای باز شونده مربوط به هر فیلم یا سریال خواهد بود تا دسترسی به هر فیلم ساده تر باشد.

این بخش در ذیل سایت و در قسمت فانوس خیال و در ذیل منوی نوستالژی قابل دسترسی است و از اینجا هم میتوان بدان دسترسی یافت

a4750f87e53b750c0d57f6e634b86f8e