امکان جستجو برای یافتن نام گویندگان یک فیلم و یا دسترسی به اسامی گویندگان یک بازیگر در عالم سینما یا تلویزیون و یا آثار برجای مانده از یک مدیر دوبلاژاز آمال و آرزوهای هر علاقمند و یا محقق سینمائی و دوبله ایران بوده و هست. این سایت افتخار دارد برای اولین بار بخش جستجو را در 5 بخش شامل جستجویگویندگان یک فیلم ، جستجوی گویندگان یک بازیگر ، جستجوی گویندگیهای یک گوینده ، جستجوی مدیریتهای دوبلاژ یک مدیر دوبلاژ یا سرپرست گویندگان و همچنینفهرست فیلمهای دوبله شده در تک تک استودیوهای دوبلاژ ایران را فراهم آورد.بدون شک این فهر ستها همواره ناقص هستند چراکه دسترسی به بخش زیادی از فیلمهای قدیمی میسر نیست ، از سوی دیگر حتی گویندگان یک فیلم و حتیمدیران دوبلاژ ما مدیریت دوبله یک فیلم یا استودیوی مربوطه را از یاد برده اند و نقص در ورود اطلاعات ، اضافه شدن هر روزه ی دوبله های جدید به این فن یا صنعتمزید علت نیز خواهد بوداز سوی دیگر تشخیص صداهای قدیمی نیز میتواند در درج عناوین و اسامی مشکلات خاصی را در دقیق نبودن فهرست ها موجب گردد. به هر ترتیب توجه گویندگانعزیز ، علاقمندان دوبله و سایر عوامل میتواند این سایت را در تکمیل هرچه بیشتر ، بهتر و دقیق تر این دایره المعارف یاری رسان باشد. ازین روی دست تمام دوستانرا در اصلاح نواقص و ارائه فهرستهای جدید می فشاریم. بی گمان همین فهرستها هم حاصل دسترنج دوستان دیگر است که بی انصافی است اگر یادی از آنها نشود

دوستانی که پیش از این در فارومها و انجمن ها و سایتهای دیگر این فهرست ها را با مشقت و زحمت فرام آورده اند که در نهایت در یک جا گردآوری گردد و موردبهره برداری هر علاقمند و یا محققی قرار گیرد

لازم به ذکر است در بهینه سازی های آتی سایت در تخصیص عکس و لینک دهی ویدیوها و صداها به نامها اقدامات لازم و شایسته بعمل خواهد آمد